ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-287-1/31.07.2020г.

22


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ Т СУ-30-287-1
гр. Плевен, 31.07.2020 г.

 

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със   заповед № РД–12–289/30.07.2020 г.  на Кмета на Община Плевен е одобрено

Изменение на План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.601.1027 ,в местността „Витска ялия“, в землището на гр. Плевен .

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.
На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.
Жалбата се подава в два екземпляра в център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”. 
При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:
-физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв
-други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.
Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.

  

 

арх.Невяна Иванчева
Зам.кмет „Териториално развитие“

Файлове:

CCI_000210.jpg CCI_000210.jpg

CCI_000211.jpg CCI_000211.jpg