ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-285-1/31.07.2020г.

193

О Б Я В Л Е Н И Е

№ТСУ-30-285-1
гр. Плевен,31.07.2020год.


 
Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 282 от 30.07.2020год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Подробен устройствен план – План за застрояване за  поземлен    имот   с идентификатор    56722.701.133  в м. „Стража”, землището на гр. Плевен,

който е изложен в Общината, стая №98  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.
На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.
Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.
При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:
Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.


  

         
арх. Невяна  Иванчева
Зам. Кмет Териториално развитие
Община Плевен

 

Файлове:

CCI_000350.jpg CCI_000350.jpg

CCI_000351.jpg CCI_000351.jpg