ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-279-1/31.07.2020г.

144


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е


№ ТСУ -30-279-1
гр. Плевен…31.07.2020г.


Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-281/30.07.2020 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-12663, кв. 801 по плана на гр. Плевен.

който е изложен в Общината, стая № 87 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на интернет страницата на Община Плевен.
На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.
Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.
При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:
-физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.
-други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.
Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

 


арх. Невяна Иванчева:
Зам. кмет Община Плевен