ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-260-1 / 29.06.2020г.

27

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ – 30-260-1
 гр. Плевен,  29.06.2020г.

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване за урегулиран  поземлен имот І -„За жилищно строителство и обществено обслужване”, кв.355а по плана на гр.Плевен.

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.
На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

 


арх. Невяна Иванчева:
Зам. Кмет Община Плевен

 

Файлове:

CCI_000207.jpg CCI_000207.jpg

CCI_000206.jpg CCI_000206.jpg