ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-258-1 / 23.06.2020г.

47


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 № ТСУ- 30- 258-1/23.06.2020г.                   
гр. Плевен  
Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-230/18.06.2020г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен
Изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и  застрояване за УПИ VІ-3549, УПИ V-3547, 3548, УПИ ІV-3545, УПИ VІІ-660.229, УПИ VІІІ-660.230, УПИ ІХ-3539 и УПИ І-660.237 в кв. 366а по плана на гр. Плевен и  Работен устройствен план за УПИ І-660.237, УПИ ІV-660.232,  УПИ V-660.227, УПИ VІ-660.1448, УПИ VІІ-660.229, УПИ VІІІ-660.230, УПИ ІХ-660.231, кв. 366а по плана на гр. Плевен.
който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.
На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.
Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.
При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:
-физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.
-други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.
Таксата се внася по сметка на Административен съд.


арх. Невяна Иванчева:
ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”