ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-241-1/26.05.2020 г.

82

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 № ТСУ-30-241-1

 гр. Плевен 26.05.2020г.

 

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-196/26.05.2020г. на зам. кмета на Община  Плевен е одобрен проект за изменение на:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти ХІV-296 и ХV-296, V-292, ІV-293, ХVІ-294  в кв.3  по плана на с. Тученица,  на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

         - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

         -   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

арх.Невяна Иванчева /п/

Зам. кмет  на Община Плевен