ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-240-1/26.05.2020 г.

89

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-240-1/26.05.2020 г.

            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

            Изменение на подробен устройствен план – План за регулация за урегулирани поземлени имоти XIII-7664, кв. 323 и улица по ок 342г – ок342д по плана на гр. Плевен.

            Проектът се намира в стая № 73, етаж IV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9:00 до 11:00 часа.

            На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията в 14 (четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите ма Община Плевен – пл. „Възраждане“ №4.

                                                                                  арх. Невяна Иванчева /п/

                                                                                  Зам. Кмет на Община Плевен

Файлове:

ПУП-ПР_кв323.jpg ПУП-ПР_кв323.jpg