ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-235-1/12.05.2020г.

313

    О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

          № ТСУ – 30-235-1/12.05.2020г.      
   гр. Плевен, 

 


           Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:


            Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване за  поземлен имот 667.343 попадащ в границите на УПИ І в  кв. 30  по плана на   гр. Плевен,   

 

            Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.
 
             На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

                                                                                                                    арх. Невяна Иванчева:
                                                                                                                    ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”

 

Файлове:

CCI13052020.jpg CCI13052020.jpg