ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-234-1/07.05.2020 г.

221

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-234-1/07.05.2020 г.

Община Плевен, на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти XIX-5401, XX-5402 и XVIII-5400, кв. 311а по плана на гр. Плевен.

Проектът се намира в стая № 73, етаж IV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9:00 до 11:00 часа.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, в 14 (четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл. "Възраждане" №4.

арх. Невяна Иванчева /п/

зам. Кмет на Община Плевен

Файлове:

ПУП-ПР_кв311а.jpg ПУП-ПР_кв311а.jpg