ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ - 30 – 178 - 1 гр. Плевен 12.02.2020 год.

35

О Б Я В Л Е Н И Е

№ТСУ  - 30 – 178 - 1

гр. Плевен  12.02.2020год.

 

 

          Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12- 56 от 10.02.2020год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

            Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасета на водопровод и електропровод  до  ПИ с идентификатор 56722.701.3302 в м. „Стража”, землището на гр. Плевен, , който е изложен в Общината, стая №98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

            На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

 

                                                                          арх. Невяна Иванчева

                                                                    зам. кмет на Териториално развитие

          Община Плевен