ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1678-1 гр. Плевен, 29.05.2024г.

150

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-1678-1

гр. Плевен, 29.05.2024г.

 

         Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-248/27.05.2024г. на Кмета  на Община  Плевен е одобрен проект за изменение на:

План за застрояване за урегулиран поземлен имот V-57,58 в кв.67 по плана на с. Бохот, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1  от ЗУТ,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

         На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

         - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

         -   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

         Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

         арх. Росица Томова

         Началник отдел „ТО“