ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1648-1 Гр. Плевен, 08.05.2024г.

189

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-1648-1

Гр. Плевен, 08.05.2024г.

 

Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за  Регулация и Застрояване  и Работен  Устройствен План за УПИ Х-4687,4694  в кв. 143 по плана на гр. Плевен

Проектът е изложен в Общината, стая № 85  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11 часа , както и на сайта на Община Плевен.

            На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14/ четиринадесет / дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

              арх. Росица Томова:

              Н-к отдел „ТО”