ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1637-1 гр. Плевен, 24.04.2024 г.

142

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-1637-1

гр. Плевен, 24.04.2024 г.

 

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.51 по плана на с. Гривица, общ. Плевен, че е изработен проект за:

         Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени  имоти  VI-229, VII-229 и VIII-229 в кв.51  по плана на с. Гривица, общ. Плевен.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.       

         На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” №  4.

 

арх. Росица Томова:

Началник отдел „ТО“