ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1636-1 гр. Плевен, 24.04.2024г.

144

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-1636-1

гр. Плевен,  24.04.2024г.

 

Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори 56722.25.7, 56722.25.9, 56722.25.216, 56722.654.496, 56722.25.199 и 56722.25.182 м. „Текийски орман“, в землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.25.7, местност „Текийски орман в землището на гр. Плевен

Проектът се намира в ст. 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00 до 11,00 часа.

На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията в 14 (четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите собственици могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация чрез Центъра за административно обслужване на гражданите – зала „Катя Попова“.

       

арх. Росица Томова:

Началник отдел „ТО“