ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1635-1 гр. Плевен, 24.04.2024г.

151

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-1635-1

гр. Плевен, 24.04.2024г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-179/22.04.2024г. на Директор Дирекция „УТ” при Община Плевен е одобрен:

Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти 56722.351.941, 56722.351.942, 56722.351.943, 56722.351.949 и 56722.351.613, местност „Текийски орман“ в землището на гр. Плевен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ

който е изложен в Общината, стая № 87 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на сайта на Община Плевен.

На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите,

както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

 

                 арх. Росица Томова

                 Началник отдел „ТО”