ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1613-1 гр. Плевен, 04.04.2024г.

148

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-1613-1

гр. Плевен, 04.04.2024г.

Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти XIV-652.707 и XX-652.708 в кв. 615а по плана на гр. Плевен.  

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на сайта на Община Плевен            

            На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

               арх. Росица Томова

               Началник отдел „ТО”