ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-1520-1/12.01.2024 г.

163

ОБЯВЛЕНИЕ

№  ТСУ- 30-1520-1/12.01.2024 г.

 

          Община – Плевен,на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

           Изменение на подробен  устройствен  план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти VI-8292 и II-8280, кв.432 по плана на

гр. Плевен.

          Проектът се намира в стая № 73, етаж ІV на Общината и може да бъде  прегледан  в  дните  понеделник, вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

          На  основание  чл.128, ал.5 от  Закона  за  устройство  на   територията, в 14 (четиринадесет)  дневен  срок от   деня  на   получаването    на     настоящето   обявление,   заинтересованите  могат  да  направят  писмени   възражения,  предложения  и  искания  по  проекта  до  общинската  администрация в Център за  административно  обслужване  на  гражданите на Община Плевен - пл. ”Възраждане” № 4.

 

инж. Вилма Лилова

Н-к отдел „КР“