ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1495-1 гр. Плевен, 29.11.2023г.

346

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-1495-1

гр. Плевен, 29.11.2023г.

Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване за ПИ 56722.660.1470, попадащ в УПИ І в кв.354 по плана на гр. Плевен

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на сайта на Община Плевен

       На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.                                                                             

 

            арх. Явор Йорданов:

            Директор Дирекция „УТ” Община Плевен