ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1410-1 гр. Плевен 15.09.2023г.

328

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-1410-1

                        гр.Плевен, 15.09.2023г.                       

                                      

            Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за  Регулация и Застрояване  за  УПИ VIII и  УПИ XVII в кв.620 по плана на гр. Плевен

Проектът е изложен в Общината, стая № 85  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11 часа .

            На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14/ четиринадесет / дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

арх. Невяна Иванчева:

Зам. Кмет „Териториално развитие”