ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1397-1/05.09.2023г. гр. Плевен

167

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-1397-1/05.09.2023г.

гр. Плевен  

 

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-431/04.09.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

  Подробен Устройствен План – План за   Застрояване   за  поземлен имот  56722.130.1 в местността Нежовец,  в землището на на гр. Плевен,

който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

          На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

                             арх. Явор Йорданов:

                  Директор Дирекция „УТ”

                             Зам. Кмет на Община Плевен

                 Съгласно Заповед № РД-10-1092/16.08.2022 г.