ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1395-1 гр. Плевен, 05.09.2023г.

154

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-1395-1

гр. Плевен,  05.09.2023г.

 

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-432/04.09.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

 

Подробен устройствен план – План за Застрояване за поземлен имот 56722.716.587, в местността Цигански лозя, в землището на гр.Плевен

 

който е изложен в Общината, стая № 87 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на сайта на Община Плевен.

На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

                         АРХ. ЯВОР ЙОРДАНОВ

                         Директор дирекция „Устройство на територията”

                         /Съгл. Заповед №РД10-1092/16.08.2022г. на Кмета на Община Плевен/