ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1389-1/28.08.2023г. гр. Плевен

189

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-1389-1/28.08.2023г.

гр. Плевен  

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-418/25.08.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

 Изменение на  Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване за урегулирани поземлени имоти   I-10040,  II-667.570, 667.572 – За обществено-обслужващи дейности и трафопост,   ХV-667.572,   XVI-10040, кв.57, улица по ок 567- ок 568 – ок 569-ок 570 към ок 571 и улица  по ок 22- ок 18 – ок 27 към ок 31 по плана на гр. Плевен

който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

          На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

                арх. Явор Йорданов:

                Директор Дирекция „УТ”