ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-1386-1 Гр. Плевен, 24.08.2023г.

192

ОБЯВЛЕНИЕ

№ТСУ-30-1386-1

Гр. Плевен, 24.08.2023г.

 

            Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за  Застрояване  и Работен Устройствен План за  УПИ VI-8681 и  УПИ VII-8682 в кв.70 по плана на гр. Плевен

Проектът е изложен в Общината, стая № 85  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11 часа .

            На основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14/ четиринадесет / дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

                                                                                                                                                                   

                  арх.Невяна Иванчева:

                  Зам. Кмет „Териториално развитие”