ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 –130 - 1 гр. Плевен 23.10.2019 год.

284

О Б Я В Л Е Н И Е

№ТСУ – 30 – 130 - 1

гр. Плевен  23.10.2019 год.

 

   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 449 от 22.10.2019год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Изменение Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за  урегулиран  поземлен   имот   ІV -10559, 10560  и  поземлен имот 666.40, кв.428    по плана на гр. Плевен  на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ, който е изложен в Общината, стая №98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

            На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

 

 

                                  

 

 

арх. Невяна Иванчева

                                                                   Зам. Кмет Териториално развитие

Община Плевен