ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 –128 -1 гр. Плевен 23.10. 2019 г.

260

 

                                                                             О Б Я В Л Е Н И Е

                                                                           № ТСУ -  30 – 128 - 1

                                                                         гр. Плевен  23.10. 2019 г.

                                                                                                                                                                     ДО

                                                                                                                                                                     И.Г. ИВАНОВ

                                                                                                                                                                     И.Н.ПЕТКОВА

 

         Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

          Подробен Устройствен План – План за Застрояване за ПИ 56722.701.417, намиращ  се в местността ”Стража” в землището на гр. Плевен. 

          Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

          На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. Кмет Териториално развитие 

Община Плевен