ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1173-1/06.02.2023г. гр. Плевен

362

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ - 30-1173-1/06.02.2023г.

гр. Плевен  

Община Плевен, на основание чл.150, ал.8 и чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-34 от 24.01.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ,  състоящ се от Подробен устройствен план – План за  застрояване за поземлен имот с идентификатор 56733.383.39 в местостта „Момин геран” в землището на гр. Плевен, одобрени проекти и  Разрешение за строеж № 34/24.01.2023г. за обект:„Жилищна сграда и допълващо застрояване”

който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

          На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината зала „Катя Попова” гр. Плевен

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен

 

арх.Невяна Иванчева:

Зам. Кмет „Териториално развитие”