ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1163 – 1 гр. Плевен, 01.02.2023год.

324

ОБЯВЛЕНИЕ

№ТСУ – 30 – 1163 – 1

гр. Плевен, 01.02.2023год.

 

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 53 от 01.02.2023 год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

 

Подробен устройствен план – План за   застрояване  за  поземлен имот с идентификатор   56722.666.2  в  м. „Кайлъка” в землището на гр. Плевен,

 

   който е  изложен в Общината, стая №98  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч., както и на сайта  на Община Плевен.

            На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

 

 

                    арх. Явор Йорданов

                   Директор дирекция „УТ”

                    Община Плевен

       /съгласно Заповед№РД-10-1092/16.08.2022г./