ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30 – 1161 – 1 гр. Плевен, 31.01.2023 г.

462

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ – 30 – 1161 – 1

гр. Плевен, 31.01.2023 г.

 

            Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.800 по плана  на гр. Плевен, че е изработен проект за:

                 Изменение на действащия Подробен устройствен план -ПРЗ  за УПИ VІІІ  и Х  , кв.800 по плана на гр.Плевен

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда и петък от 9,00 до 11,00 часа, както и на сайта на Община Плевен.

            На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване на Общината.

 

 

                  Арх.Явор Йорданов

                  Директор дирекция „УТ“- Община Плевен

                  /Съгласно Зап.№РД-10-1092/16.08.2022 г./