ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 1073 – 1 гр. Плевен, 15.11. 2022г.

438

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ -  30 –  1073 – 1

гр. Плевен, 15.11. 2022г.

 

         Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти в м. „Кайлъка” в землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

 

         Подробен  Устройствен План – План за Застрояване за  ПИ с идентификатор  56722.666.2   намиращ     се  в  местността  „Кайлъка” в землището на гр. Плевен. 

 

         Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа., както и на сайта на Община Плевен

 

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

                                                          арх. Невяна Иванчева :

                                                          Зам. Кмет Териториално развитие

                                                          Община Плевен

 

 

 

Файлове:

ПУП - ПЗ.jpg ПУП - ПЗ.jpg