ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1070-1 гр. Плевен, 15.11.2022г.

514

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-30-1070-1

гр. Плевен, 15.11.2022г.

 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

 

Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатори 56722.716.585  в м. Табакова чешма, гр. Плевен,

 

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на интернет страницата на Община Плевен.

          

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

                              арх. Невяна Иванчева:

                              Зам. кмет Община Плевен