ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ 26-6170-5/16.10.2019 г.

237

Изх. №ТСУ 26-6170-5/16.10.2019 г.

                              

                                     Д. С. СЛАВЧЕВА

Ж.К.”СТОРГОЗИЯ” №3 АП. 10

ГР.ПЛЕВЕН

И. П. КРАЧУНОВ

УЛ.”ГЕН. СКОБЕЛЕВ” №3 ЕТ. 3 АП.25

ГР.ПЛЕВЕН

Б. К. ХРИСТОВ

УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №1

ГР.ГУЛЯНЦИ

Н. Н. ГЕРДЖИКОВ

УЛ. „ПИОНЕРСКА” № 6 АП. 3

ГР. БАТАК

А. Ч. ГЕРДЖИКОВА

УЛ.”СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” №21

ГР.ПЛЕВЕН

Ч. В. МАРКОВ

УЛ.”СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ” №21

ГР.ПЛЕВЕН

Г. К. КОСТОВ

УЛ.”ТУЛЧА” №2 ВХ.А

ГР.ПЛЕВЕН

В. Л. ИВАНОВА

УЛ.”ШИПКА” №27

ГР.ПЛЕВЕН

В. В. СТОИЛОВ

УЛ.”ГЕОРГИ КОЧЕВ” №4 БЛ. 10 ВХ. Б

ГР.ПЛЕВЕН

                                      В. И. СТОИЛОВ

Н. И. СТОИЛОВА

Чрез пълномощник

И. В. Стоилов

УЛ.”ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” №17

ГР. АКСАКОВО

„НИП ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

Представлявано от

П. И. Димитров

УЛ.”МУСАЛА” №5

ГР.ПЛЕВЕН

Д. Т. ДЕКОВА

БУЛ.”РУСЕ” №87, ВХ. Ж

ГР.ПЛЕВЕН

 

Във връзка с подадено заявление с вх.№ ТСУ-26-6170-5/14.10.2019 г.  до Община Плевен за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж:  

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ- четвърта категория

код 110  съгласно класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на техн.инфраструктура със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях

в УПИ VІ-661.94, с идентификатор 56722.661.94, кв. 10”б” по плана на гр.Плевен с административен адрес гр.Плевен, ул. „Брацигово” № 26

и на основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1 от АПК, във връзка с чл.214 от ЗУТ, Ви  уведомявам че е издадено

Удостоверение за въвеждане в експлоатация №  116 от 15.10.2019 г. за горецитирания строеж.

 

                                                                  

 

 

                                                                   С уважение

арх. Светослав Митев:

Гл. архитект на Община Плевен