ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ 26-4249-1/22.01.2020 г.

30

  ДО    

  М. П. ИВАНОВА

  И. В. ПРОКОПОВ

  Ул. „В.Левски“62 ап.1

                                                                                        Гр.Плевен

 

               Във връзка със заявление вх. № ТСУ-26-4249-1/14.01.2020  год. от „Фармар“ООД представлявано от Р.П. Симеонов, В. М. Кузманова и „Телевизионни и радиосервизи“ АД представлявано от В. Атанасов-прокурист Ви уведомявам, че е издадено  разрешение за строеж № 11/20.01.2020 год. на името „Фармар“ ООД представлявано от Р. П. Симеонов, В. М. Кузманова и „Телевизионни и радиосервизи“ АД представлявано от В. Атанасов-прокурист за обект:

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА АПТЕКА И МАГАЗИН ЗА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В АПТЕКА,КОД 590

в  ПИ 56722.659.503, УПИ ІІ ,кв.114  по плана на гр. Плевен

с административен адрес:    гр. Плевен, ул.„Васил Левски“62-64

На основание чл.19,ал.1  от Закона за устройство на територията     разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14/четиринадесет/дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд-Плевен, във връзка с чл.215,ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

 

 

 

 

                                                                                Арх.Светослав Митев

      Гл.архитект на Община Плевен