ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С-92-7592-1 гр. Плевен 27.10. 2014г.

1653

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Т СУ и С-92-7592-1

гр. Плевен   27.10. 2014г.

 

Община Плевен, на основание чл.129,ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 – 777  от  24.10.2014г. на ЗАМ. КМЕТ на Община Плевен е одобрен :

 Комплексен инвестиционен проект по чл.150 ал.1,ал.2, ал.3, ал.4 и ал.8 от ЗУТ , съдържащ  ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 56722.701.3116 и  56722.701.2420 м. „Стража” в землището  на гр. Плевен, одобрени проекти за „Преустройство на еднофамилна жилищна сграда в къща за гости” в ПИ с идентификатор 56722.701.3116 и 56722.701.2420  в. „Стража” и  заповед № РД-12-780 от 27.10.2014г  по чл. 154 от ЗУТ.

 

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник , вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”.        

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

            -Други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на  Плевенски окръжен съд .