ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С-92-7559-1 гр. Плевен 02.10. 2014г.

787

ОБЯВЛЕНИЕ
№ Т СУ и С-92-7559-1
гр. Плевен    02.10. 2014г.
 

Община Плевен, на основание чл.129,ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –746 от  30.09.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен :

 План за  застрояване – за  поземлен имот с идентификатор 56722.701.2430    намиращ се в м. “Стража” в землището   на гр. Плевен, на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1 , т.3 от ЗУТ .

 

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник , вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”.        

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон – 50лв.

            Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.