ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-7310-1 гр. Плевен 11.04.2014г.

1776

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Т СУ и С- 92-7310-1

гр. Плевен  11.04.2014г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД 12-476 от  09.04.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен :

Частично изменение на План за регулация и застрояване за поземлени имоти 659.763,659.762,659.760,попадащи в УПИ І-За дом на културата и българо-съветската дружба и Работен устройствен план за новообразувани УПИ ІІ 659.1081 и УПИ ІІІ 659.760   кв.36в  по плана на гр.Плевен  .

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник , вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

          Жалбата се подава в два екземпляра в център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”.         

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.


арх. Бойко Балтаков

Главен архитект