ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-6941-1 гр. Плевен 09. 10. 2013г.

1940

ОБЯВЛЕНИЕ
№ Т СУ и С- 92-6941-1
гр. Плевен  09. 10. 2013г.
 

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД 12-962 от  08.10.2013г. на Кмета на Община Плевен е одобрен :

План за регулация и застрояване  за поземлен имот с идентификатор 56722.662.333, попадащ в границите на УПИ ІІІ-за детски комбинат в кв.312 и част от УПИ ІІ-за детски комбинат, ІІІ- за детски комбинат и ІV-за жилищен  комплекс, трафопост, хидрофор и подземни гаражи кв. 312 по плана  на гр.Плевен и план за вертикално планиране. 

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник , вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”.           

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.