ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 92-9949-1 гр. Плевен 03.12.2018 г.

567

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ Т СУ – 92-9949-1

  гр. Плевен 03.12.2018 г.

 

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–568/29.11.2018г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасета на водопроводно отклонение и електропровод до поземлен имот 56722.252.759 (стар 252.38) в местност „Къшински дол“ в землището на гр. Плевен.

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

           На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”.        

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.

 

                                     арх. Явор Йорданов: /п/

                                     нач. Отдел „ТСУ“

                                     Съгласно заповед.№ РД-1632/13.11.2018г.