ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30-1068-1 гр. Плевен, 15. 11.2022 г.

364

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Т СУ – 30-1068-1

гр. Плевен,  15. 11.2022 г.

 

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–559/10.11.2022 г.  на Кмета на Община Плевен е одобрено

Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  за урегулирани поземлени имоти ІІІ-За техникум по строителство „Н.Фичев“,ІV-За гимназия с преподаване на чужди езици , кв.403а и улици по ок 584а към ок 584б и по ок 584а-ок549б към ок548  по плана на гр.Плевен .

 

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на сайта на Община-Плевен.

           На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.                                                     

              

 

                                                                   Арх.Невяна Иванчева

                                                                  Зам.кмет Община Плевен