ОБЯВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 94С-6743-3/20.10.2020г.

20

ТСУ-94С-6743-3/20.10.2020г.

 

ДО

Д. А.АНАСТАСОВ и

Т.И.АНАСТАСОВА

Чрез С.А.СЕМОВ- пълном.

БУЛ.”РУСЕ” №2., ВХ.Г, ЕТ.2, АП.4

ГР.ПЛЕВЕН

М.К.ВЪРБАНОВА

УЛ.”ЛЕРИН” №15

ГР.ПЛЕВЕН

А.И. СТОЯНОВА

УЛ.”ЛЕРИН” №15

ПЛЕВЕН

Е.М. ХУБАНОВА

Р-Н „ИЗГРЕВ”,   

УЛ.”МАЙОР  ЮРИЙ  ГАГАРИН ” №26, ВХ.А, ЕТ.3, АП.9

ГР.СОФИЯ 

И.С. ХУБАНОВ

Р-Н”СЛАТИНА”,

УЛ.”ХЕМУС” №4, ВХ.А, ЕТ.4, АП.8

ГР.СОФИЯ 

 

           

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка със заявление вх.№ ТСУ-94С-6743-3/05.10.2020г.  до Община Плевен Ви уведомявам, че е издадено  Разрешение за строеж №293/16.10.2020г. на Т.И.Анастасова и Д.А.Анастасов от гр.Плевен за обект:

Преустройство на съществуващи сгради №4/склад/, №5/жилищна сграда със смесено предназначение/ и №6/еднофамилна жилищна сграда/ в СТУДЕНТСКИ И СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР С ОФИСИ И КАФЕНЕ, четвърта категория

в УПИ І, кв. 335 по плана на гр. Плевен,

с идентификатор 56722.659.1027

с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Лерин“ №15-17

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд –Плевен съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

 

 

С уважение,

Арх. Светослав Митев:

Гл. архитект Община Плевен