ОБЯВЛЕНИЕ НА ВИЗА № ТСУ-94А-5513-5/19.06.2020г.

62

              
ТСУ 94А-5513-5/19.06.2020   
ДО Неидентифицирани
56722.661.761.5.29-гараж,
56722.661.769.5.31-гараж,
 56722.661.769.5.32-гараж,
56722.661.769.5.33-гараж,
Бул. „Хр.Ботев“89,вх.А
56722.661.769.6.18-гараж,
56722.661.769.6.19-гараж,
56722.661.769.6.20-гараж,
Бул. „Хр.Ботев“89,вх.Б
56722.661.769.8-гараж,
Ул. „Осогово“
56722.661.769.9.2-гараж,
56722.661.769.9.3-гараж,
56722.661.769.9.5-гараж,
56722.661.769.9.6-гараж,
56722.661.769.9.8-гараж,
56722.661.769.5.11-гараж,
56722.661.769.9.12-гараж,
56722.661.769.9.13-гараж,
56722.661.769.9.14-гараж
ул. „Веслец“4,вх.Б
гр.Плевен 
          

Във връзка със заявление вх. № ТСУ-94А-5513-5/16.06.2020  год. от А. Й. Жиянска, лично и като пълномощник на Ю. Б. Георгиева ,Л. В. Илиев ,В. В. Димитров ,Б. В. Жиянски и М. Цв. Маршаков
 Ви уведомявам, че е издадено  разрешение за строеж № 147/17.06.2020 год. на името Юлка Б. Г. ,Л. В. Илиев ,В. В. Димитров,А. Й. Жиянска , Б. В. Жиянски и М. Ц. Маршаков
 за обект:
„6 бр.полуподземни гаражи“- пета категория,

в УПИ І , ПИ с идентификатор 56722.661.769, ,кв.67 по плана на гр.Плевен,
с административен адрес: гр.Плевен, бул. „Христо Ботев“

На основание чл.149,ал.1  от Закона за устройство на територията     разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14/четиринадесет/дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд-Плевен, във връзка с чл.215,ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

                                                 Арх. Св.Митев
                                                 Главен архитект-Община Плевен