Обявление Изх. № ТСУиС 94Е-372-2807.10.2015г.

697

Община Плевен
Изх. № ТСУиС 94Е-372-2807.10.2015г.
 

ДО ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ                               

УЛ. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” № 5, АП.4                  

ГР. ПЛЕВЕН

ДО ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛЛОВ ЦВЕТКОВ

КАЛИНКА ВЕЛИЧКОВА ЦВЕТКОВА

УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА” № 24

С. ГИГЕН

ДО ВИОЛЕТА ЙОТОВА ЗЛАТАНОВА

УЛ. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” № 5, АП. 1

ГР.ПЛЕВЕН

ДО ИРИНА АСЛАНИДЗЕ

УЛ. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” № 5, АП. 2

ГР.ПЛЕВЕН

ДО НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НИКОЛАЕВ

УЛ. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” № 5, АП. 5

ГР.ПЛЕВЕН

ДО ВЕНЦИСЛАВ ПАНАЙОТОВ СПАСОВ

УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” № 8, АП. 4

ГР.ПЛЕВЕН

ДО БЛАГОЙ  ХРИСТОВ ФИЛЬОВСКИ

УЛ. „ЦАР КАЛОЯН” № 4, АП. 12

ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

ДО ЕРМА ИЛИЕВА БАНОВА

Ж.К. „ДРУЖБА” БЛ. 425, ВХ.Е, АП. 6

ГР.ПЛЕВЕН

ДО ПЪРВОЛЕТКА САВОВА СТОЯНОВА

ИЛИЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

УЛ. „ТЪРГОВСКА” №123, АП. 13

ГР.ЛОВЕЧ

 

         Във връзка със заявление с вх. № ТСУиС-94Е-372-2/30.09.2015г.Ви уведомявам, че е издадено  Разрешение за строеж № 316 от 05.10.2015.г. на Ерма Илиева Банова

за обект:

ШИВАШКО АТЕЛИЕ - преустройство на магазин за хранителни стоки -  четвърта категория

в УПИ ІV-3534 , с идентификатор 56722.660.321.1.9, кв.367 по плана на гр.Плевен с администр. адрес гр.Плевен, ул.„Константин Величков”№ 5

На основание чл.149, ал.3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Началник сектор-Плевен регионалната дирекция за национален строителен контрол- северозападен район.

 

арх. Светослав Митев:
Гл. архитект на Община Плевен