ОБЯВЛЕНИЕ Изх. № ТСУ-26-1595-14/20.12.2018г.

209

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № ТСУ-26-1595-14/20.12.2018г.

 

ДО

„О.КАР-ПЛЕВЕН”ЕООД

УЛ.„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ГР. ПЛЕВЕН

Т. А. КОСТАДИНОВ

БУЛ.”ХРИСТО БОТЕВ”

ГР. ПЛЕВЕН

П. С. ПЕТКОВ

Ж.К.„МАРА ДЕНЧЕВА”

ГР. ПЛЕВЕН

С. К. ИВАНОВА

УЛ. „П.Р.СЛАВЕЙКОВ”

ГР. ПЛЕВЕН

М. А. МАСРИ

УЛ.”ГЕОРГИ КОЧЕВ”

ГР. ПЛЕВЕН

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

       Във връзка с подадено заявление с вх.№ТСУ-26-1595-14/19.12.2018 г. до Община Плевен за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж:

,,ЖИЛИЩНА СГРАДА”, четвърта категория,

в УПИ VII-10070, кв.22 по плана на гр. Плевен,

с идентификатор 56722.661.295.1,

с административен адрес: гр. Плевен, ул. „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” и на основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1 от АПК, във връзка с чл.214 от ЗУТ, Ви уведомявам че е издадено

       Удостоверение за въвеждане в експлоатация №180 от 19.12.2018г.

за горе цитирания строеж.

 

                                                                                С уважение,

арх. Светослав Митев:

Гл. архитект на Община Плевен