ОБЯВЛЕНИЕ до собствениците на поземлен имот с идентификатор 56722.660.1433

557

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост,

 

 УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлен имот с идентификатор 56722.660.1433 по кадастралната карта на гр.Плевен, попадащ в реализацията на обект: улица по ОК 827б – ОК 816б по плана на гр.Плевен, одобрен със заповед № РД-12-1684/26.10.2007 г. на Кмета на Община Плевен, че на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижимия имот

 

Определените суми за равностойно парично обезщетение се  внасят в Алианц Банк, Инвестбанк и УниКредит Булбанк и изплащането им започва след 10.09.2013 г. по посочените сметки на правоимащите

 

Заповед

поземлен имот по кадастрална карта

Местонахож

дение

Обща площ (кв.м)

Площ за отчуждаване

(кв.м)

Собственици

Размер на дължимото обезщетение

(лв.)

РД-10-1209/08.08.2013 г.

56722.660.1433

ул.”П.Цветков”

18

4.5

Николай Петров Николов

480.00

4.5

Стела Петрова Спаскова

480.00

9.0

Станчо Богомилов Тачев, Йордан Богомилов Тачев

960.00

 

 Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Община Плевен и копие от него да се постави на определено за целта място в сградата на общината

 

Дата : 12.08.2013г.