ОБЯВА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА: “ Превенция на зависимости сред децата и младите хора”

1937

О Б Я В А

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА:

“ Превенция на зависимости сред децата и младите хора”

 

Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) Плевен  в изпълнение на  Годишен план за дейността на ОбСНВ  през 2016г. стартират процедура по прием на документи за участие на училища в проекти, насочени към превенция на зависимостите сред младите хора.

Всяко училище може да кандидатсва с по един проект,  който в случай, че бъде одобрен ще се финансира със сума от 500 до 800 лв.

Проектите трябва да се реализират от 01.11.2016 до 10.12.2016г. включително.

 

 І. Цел  на конкурсната сесия

Стимулиране на училищната активност за организиране и провеждане на инициативи, свързани с популяризиране на здравословен и безрисков начина на живот, както и превенция на употребата на психоактивни вещества.

Задължително условие  е предоставяне  на възможност учениците сами да формулират и реализират идеите си, свързани с основната цел.

 

ІІ. Дейности, които могат да бъдат заложени в проектите /  списъкът е ориентировъчен  и не изчерпва всички възможности / :

-Подготовка, организиране и провеждане на артистични (от различни жанрове) и спортни  изяви, представящи виждането на младите хора за проблема „зависим/независим”, рисковото поведение, здравословен начин на живот  и др.

-Младежки конкурси, изложби на авторски визуални разработки – от класическо изобразително изкуство, до цифрова фотография ; изработка на постери; мултимедийни презентации и други IT базирани изразни средства, близки до младите хора.

-Дискусии, открити форуми, дебати, даващи шанс за свободна изява на мнения и позиции на учениците  по проблемите, свързани с наркоманиите, включително и разменни гостувания или общи събития между училища.

 

ІІІ.Критерии за оценяване и оценка на проектите

  1 Проектното предложение не се допуска до оценка в случаите, когато:

  -Предложението е получено след обявения краен срок.

-Предложението е непълно или не отговаря в други отношения на поставените административни условия / формулярът е попълнен некоректно или част от изискваните документи не са приложени/.

-Предложеният проект не съответства на обявената цел.

2 При изпълнени формални критерии, проектното предложение се оценява и получава експертно становище на база на следните 6 критерия:

-Съответствие на проекта с целта на конкурсната сесия.

-Подходящо избрани, ясно определени и описани целеви групи.

-Подходящи и свързани с целите и очакваните резултати дейности.

-Измеримост на очакваните резултати / индикатори/.

-Ясен и изпълним график на дейностите.

-Целесъобразност и обвързаност на разходите с дейностите по проекта.

Всеки критерии получава оценка от 1 до 5 по следната скала: 1 = много слаб; 2 = слаб; 3 = задоволително; 4 = добър; 5 = много добър. Общият резултат се получава като сума от съответните оценки по всеки един критерии. Максималният брой точки, който може да получи всеки проект е 30.

Проекти, чиито дейности са реализирани извън срока по договора няма да се финансират.

 

ІV. Допустими разходи. В проектите се предвиждат само преки разходи за дейностите. Видове преки разходи:

1.Разходи за наем или закупуване на присъщо необходими за дейността технически средства, на стойност не по-висока от действащите пазарни цени. / например: ако в проекта е заложена дейност: акция и изложба цифрова фотография – допустим разход е закупуването на цифров фотоапарат/ ;

2.Закупуване на материали и консумативи, присъщо необходими за дейността /канцеларски, приложни, реквизит и др. малоценни и малотрайни/

3.Разходи за осигуряване на стимули за младите хора, участници в инициативата /сувенири, награди/

4.Разходи за отпечатване на материали, флаери, постери и др.

 

V. Кандидатстване за участие в конкурса.

Документите за участие в конкурса могат да се получат от Центъра за административно обслужване на граждани – пл. „Възраждане” №4 или да се изтеглят прикачените файлове.

В срок до 16.30ч. на 14.10.2016г. желаещите да участват подават в Центъра:

  • Придружително писмо(образец1).
  • Формуляр за кандидатстване ( образец2).

 Всички упоменати срокове в съпътстващите документи, се отброяват в календарни дни.