Обява до обществеността за определяне санитарно-охранителна зона в землището на село Беглеж

257

На основание чл.39, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. - ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.) е осигурен обществен достъп до проект за санитарно-охранителна зона около 5 (пет) броя шахтови кладенци при ПС „Беглеж“, находящи се в поземлени имоти с идентификатори 03068.20.278, 03068.18.281, 03068.20.279, 03068.20.277 и 03068.20.275 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Беглеж, община Плевен, област Плевен, с издадено Разрешително за водовземане № 11511338/13.01.2020г.

В едномесечен срок, считано от 22.05.2020г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища и възражения в Центъра за административно обслужване на граждани, пл. „Възраждане” № 4, Община Плевен.

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК-24-01-10/20.05.2020г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 11:00 часа в стая № 16 и на интернет страницата на Община Плевен.

Файлове:

СОЗ с Беглеж.zip СОЗ с Беглеж.zip