О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9985-1/10.01.2019 г.

177

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ- 92-9985-1/10.01.2019 г.

гр. Плевен

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-11/08.01.2019г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

План за регулация  и  застрояване за урегулиран поземлен имот І  –  За   жилищно  строителство,  паркинги, подземни гаражи, трафопост и магазин в кв. 26 по плана на гр. Плевен.

 който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

          На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

 

арх.Явор Йорданов:

Началник отдел „ТСУ”

съгласно заповед № РД-10-1632/13.11.2018г.

на Кмет  Община Плевен.

Файлове:

CCI05022019.jpg CCI05022019.jpg