О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9968-11/18.12.2018 г.

174

ДО

М. В. ХРИСТОФИДИ

ул. „Студен кладенец“

гр. София

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-92-9968-1

гр. Плевен  18.12.2018 год.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 44 по плана на с. Коиловци, че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти  XІ-376 и XV-380 в  кв. 44 по плана на с. Коиловци, община Плевен.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

арх. Явор Йорданов

Началник отдел „ТСУ”

/съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018г. на Кмет на Община Плевен/