О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9966-1/2018 г.

203

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ и С - 92 – 9966-1/2018 г.

гр.Плевен

Община Плевен, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти 56722.180.16, 56722.181.1, 56722.369.3, 56722.369.182, м. “Чаира”,  в землище гр. Плевен, че е изработен проект за :             

Подробен  устройствен план – Парцеларен план на БКТП и кабел 20кV и водопроводно отклонение  за поземлен имот  № 56722.181.7, м. “Чаира”в землище  гр. Плевен. 

Проектът се намира в ст. № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00 до 11,00 часа.

На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация чрез Центъра за административно обслужване на гражданите – зала “Катя Попова”.

 

 

aрх.Явор Йорданов:

Началник отдел „ТСУ”

съгласно заповед № РД-10-1632/13.11.2018г.

на Кмет  Община Плевен.