О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9943-1/28.11.2018 г.

203

ДО

Ц. Т. ЦВЕТАНОВ

ж.к. „Люлин“

ул. „Македония“

гр. София

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-92-9943-1

гр. Плевен  28.11.2018 год.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 74 по плана на с. Дисевица, че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти  VІІ-179 и ІV-182, VI-180 в  кв. 74 по плана на с. Дисевица, община Плевен.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх. Явор Йорданов

Началник отдел „ТСУ”

/съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018г. на Кмет на Община Плевен/