О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10041-1/11.02.2019 г.

169

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-92-10041

гр. Плевен   11.02.2019 г.

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7, във връзка с ал.124 б, ал.2  от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-02-15-25/05.02.2019 год. е допуснато:

Изработване на проект на ПУП-парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен“ и център за управление при км 18+501 на път II-35, землищата на с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, община Ловеч, област Ловеч, с. Николаево и с. Бохот, община Плевен, област Плевен.

        

                                                                 

арх. Явор Йорданов

Началник отдел „ТСУ”

съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018г. на Кмета на Община

Плевен